"Go Fishing" - 21" x 16" (30" x 24" framed)
©2017 Yong Chen. Yong Chen Homepage