"Beach Fun" - 18" x 14" (27" x 21" framed)
©2017 Yong Chen. Yong Chen Homepage